Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z kursem chirurgii estetycznej twarzy organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTChPRiE).

 

I. Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Usługodawca – Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 231, 00-416 Warszawa, NIP 5261767565, REGON 010139291, adres do korespondencji: Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Usługodawcy.
 4. Konsument – Usługobiorca - osoba fizyczna korzystająca z usług Usługodawcy w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługi – łączna nazwa konferencji naukowych, seminariów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, warsztatów oraz innych pozaszkolnych form edukacji i rozwoju.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług, prowadzonych  przez Usługodawcę, warunki zawierania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zamawiając Usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług przez Usługodawcę, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

 

III. Warunki zawierania umów o świadczeniu usług.

 1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą dokonania przelewu lub innej formy płatności przez Usługobiorcę, a następnie zaksięgowania jej na rachunku bankowym Usługodawcy. Przedmiotem umowy jest zamówiona Usługa. Prawa i obowiązki stron, wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest m.in. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie płatności w wymaganej wysokości oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługobiorca otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia usługi do realizacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą wykonania Usługi.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronie 18zjazd.ptchprie.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba, że zaznaczono inaczej. Cena podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych usług bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień opłaconych lub będących w trakcie realizacji.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z Usługą, zgodnie z cennikiem na stronie internetowej, posiadanymi przywilejami, a także w określonych tamże terminach wpłat.
 6. O wysokości należnej opłaty decyduje data zapłaty, a nie data wypełnienia zgłoszenia. Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną w momencie zaksięgowania wpływu na odpowiedni rachunek bankowy Usługodawcy.
 7. Możliwe jest dokonanie płatności tradycyjnym przelewem lub za pośrednictwem systemu PayU - kartami płatniczymi oraz za pomocą płatności elektronicznych online.
 8. Wszelkie zawiadomienia od Usługodawcy do Usługobiorcy będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Usługobiorcę.

 

IV. Warunki realizacji usług i rozwiązywania umów o świadczenie usługi

 1. Wszystkie Usługi realizowane są według programu i na warunkach opisanych na stronie internetowej Usługodawcy.
 2. Informacje dotyczące tematyki i zakresu poszczególnych Usług oraz ich terminu i okresu ich udostępniania są zamieszczone w opisie danej Usługi.
 3. Cena usługi obejmuje materiały dla Usługobiorcy niezbędne do prawidłowego wykonania usługi (w formie drukowanej, elektronicznej lub innej, z zależności od potrzeb szkolenia) oraz wodę, kawę i herbatę. Cena nie zawiera kosztów przejazdu, dojazdu, parkowania, wyżywienia, noclegu, zakwaterowania oraz innych kosztów Usługobiorcy, chyba, że opis usługi zamieszczony na stronie stanowi inaczej.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie realizacji usługi chronione są Prawem Autorskim.
 5. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji usługi i upublicznione przez Usługodawcę można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu.
 6. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek realizacji usługi do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Przy Usługach z ograniczoną liczbą uczestników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność poprawnie opłaconych zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu naukowego i socjalnego w dowolnym momencie czasu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Usługi, jeżeli:
  a) nie zgłosi się minimalna wymagana liczba Usługobiorców,
  b) z innych przyczyn organizacyjnych, niezależnych od Usługodawcy.
 10. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z Usługi i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU określoną w umowie między Usługodawcą a PayU pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji przed datą wyznaczoną przez Usługodawcę na stronie internetowej konkretnej Usługi. W przypadku rezygnacji Uczestnik jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Usługodawcę pocztą elektroniczną. Zwrot kwoty wpisowego na rzecz Uczestnika następuje w terminie 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia Usługodawcy o rezygnacji. Rezygnacja w późniejszym terminie powoduje naliczenie i pomniejszenie kwoty wpisowego o kwotę szkody. Terminem rezygnacji jest data wpłynięcia stosownej informacji.
 11. W przypadku odwołania Usługi przez Usługodawcę, Skarbnik Usługodawcy dokonuje zwrotu pobranych wpłat w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Usługodawcę stosownej informacji.
 12. Nieobecność Usługobiorcy podczas wykonywania Usługi nie zwalnia z obowiązku zapłaty za Usługę.

 

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje można zgłaszać Usługodawcy w formie pisemnej, na adres Usługodawcy wskazany w regulaminie, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji usługi.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Imię i nazwisko/ Nazwę Usługobiorcy
  b) adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy
  c) opis zakresu reklamacji wraz z uzasadnienie;
  d) sprecyzowanie roszczeń Usługobiorcy wobec Usługodawcy
 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę reklamacji.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są w czasie i zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione Usługi.
 2. Za zgodą Usługobiorcy zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą w ramach konkretnej Usługi.
 3. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Usługodawcy i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw przyznanych Konsumentowi w przepisach szczególnych, które mają pierwszeństwo zastosowania przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Usługobiorcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku porozumienia, strony zgodnie poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.